Direktive

Broj direktiveNaziv direktive
89/686/EECDirektiva za ličnu zaštitu opreme
90/385/EECDirektiva za aktivna implantabilna medicinska sredstva (AIMD)
92/42/EECDirektiva za vrelovodne kotlove
93/42/EECDirektiva za opšta medicinska sredstva (MDD)
94/25/ECDirektiva za plovila za razonodu
2000/9/ECDirektiva za žičare za prevoz osoba
2000/14/ECDirektiva o emisiji buke opreme korišćene na otvorenom
2006/42/ECDirektiva za mašine (MD)
2008/57/ECDirektiva za interoperabilnost železnice u okviru Zajednice (RAIL)
2009/48/ECDirektiva o bezbednosti igračaka
2009/142/EC(ex-90/396/EEC)Direktiva za aparate koji sagorevaju gasovita goriva (GAD)
2010/35/EUDirektiva prenosive oprema pod pritiskom
Uredba 305/2011Uredba o građevinskim proizvodima
2013/29/EUDirektiva o pirotehničkim sredstvima
2013/53/EUDirektiva o rekreativnim plovilima
2014/28/EUDirektiva o eksplozivima za civilnu upotrebu
2014/29/EUDirektiva za jednostavne sudove pod pritiskom (SPVD)
2014/30/EUDirektiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
2014/31/EUDirektiva o neautomatskim vagama (NAWI)
2014/32/EUDirektiva o mernim instrumentima (MID)
2014/33/EUDirektiva za liftove i sigurnosne komponente za liftove
2014/34/EUDirektiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
2014/53/EUDirektiva za radio-opremu (RED)
2014/68/EUDirektiva za opremu pod pritiskom (PED)
2014/90/EUDirektiva o pomorskoj opremi
Uredba(EU) 2016/425Uredba o ličnoj zaštitnoj opremi
Uredba(EU) 2016/426Uredba o gasnim aparatima
Uredba(EU) 2016/424Uredba o kablovskim instalacijama za prevoz ljudi
Uredba(EU) 552/2004Uredba o interoperabilnosti Evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem
Odluka 2009/750/EC( Direktiva 2004/52/EC)Odluka o interoperabilnosti elektronskih sistema za naplatu putarine