ISO 9001:2015

APLIKACIONI FORMULAR

Preuzmite obrazac pregleda prijave

Sistem menadžmenta kvalitetom

U današnjem sve većem konkurentskom okruženju, kompanije moraju da ostvare svoje postavljene ciljeve. Među njima, neki ciljevi dolaze do izražaja u smislu kritičnosti:

 • Zadovoljiti potrebe i zahteve potrošača;
 • Smanjiti troškove, povećati efikasnost;
 • Plasirati nove proizvode i usluge na tržište.

S obzirom da kompanije nisu u rukama radnika, koji dajući sve od sebe, pokušavaju da na najbolji način doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva, stoga to ne može biti adekvatno rešenje. Kao prvo, potrebno je da svako zna koji je njegov deo posla (šta treba da radi). Upravo u toj situaciji jedan sistem kvaliteta kao što je ISO 9001, koji može obezbediti postizanje postavljenih ciljeva, može biti korišćen da se kreira model Sistema menadžmenta kvalitetom. Nadalje, ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja jedan fleksibilan standard primenljiv na sve uslužne delatnosti kao što su: turizam, finansije, osiguranje, zdravstveno osiguranje itd., kao i na proizvodne organizacije.

Zasnovani na zdravom razumu, navedeni modeli, sortirajući niz uslova stvorili su osnovni sistem za upravljanje koji služi da primenjuje postojeće alate. Istovremeno, težilo se ka smanjenju troškova, razvoju sistema menadžmenta kvalitetom, ispunjavanju zahteva potrošača i povećanju produktivnosti, u svim organizacijama.

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom se u potpunosti zasniva na osnovnim principima Upravljanja totalnim kvalitetom. Ovi principi su navedeni dole:

 • Usredsređenost na potrošače: Organizacije zavise od potrošača, pa stoga moraju da razumeju njihove trenutne i buduće potrebe, da ispunjavaju zahteve potrošača i da budu spremne i da premaše njihova očekivanja;
 • Rukovodstvo: Lideri organizacije obezbeđuju svrhu i doslednost administracije. Oni treba da ustanove način održavanja unutrašnjeg okruženja, pri čemu će svaki pojedinac svojim punim angažovanjem raditi na postizanju postavljenih ciljeva organizacije;
 • Angažovanje zaposlenih: Zaposleni na svim nivoima predstavljaju suštinu svake organizacije, a njihovo puno angažovanje predstavlja dobrobit za rad preduzeća.
 • Pristup načinu rada: U cilju što efikasnijeg postizanja željenih rezultata, aktivnostima i povezanim resursima se upravlja kao jednim procesom;
 • Sistematizovan pristup upravljanju: Definisanje, razumevanje i upravljanje procesima, kao sistemima koji su povezani jedni sa drugima, doprinosi efikasnosti i efektivnosti organizacije u ostvarivanju postavljenih ciljeva;
 • Kontinuirana poboljšanja: Kontinuirana poboljšanja svih performansi organizacije treba da predstavljaju permanentan cilj organizacije;
 • Činjenični pristup u odlučivanju: Efikasnost u odlučivanju se zasniva na analizi podataka i informacija;
 • Obostrano koristan odnos sa dobavljačima: Organizacija i njeni dobavljači zavise jedni od drugih, a jačanje njihovih međusobnih korisnih odnosa, obezbeđuje stvaranje vrednosti.

Šta je ISO?

Međunarodna Organizacija za Standardizaciju (ISO) je uspostavljena 1947. sa sedištem u Ženevi, Švajcarska. Svrha organizacije je da validira i izdaje standarde i tako doprinese međunarodnom romingu proizvoda/usluga.

Šta je ISO 9001?

ISO 9001 je naziv standarda čijoj se proveri podvrgavaju organizacije u postupku sertifikacije, propisanim zahtevima koji treba da budu ispunjeni prilikom uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom.

Šta je ISO 9001:2015?

ISO 9001 je standard čija se provera vrši svakih 5 godina od strane ISO, re-izdanje nakon provere neophodne u skladu sa pogledima i potrebama praktikanata, 2015 označava da je ova provera rađena u 2015. i znači datum izdavanja revidirane verzije (ISO 9001:2015 verzija).

Prednosti standarda ISO 9001:2015

 • Povećanje zastupljenosti na tržištu;
 • Povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu;
 • Povećanje konkurentnosti stvaranjem razlika marketinških aktivnosti u odnosu na konkurenciju;
 • Ostvarivanje komercijalnih prednosti zbog dobijanja sertifikata za kvalitet overenih na međunarodnom nivou;
 • Usvajanje pristupa fokusiranih vezanih za klijente i procese;
 • Obezbeđivanje zadovoljenja i povećanje lojalnosti potrošača;
 • Osiguravanje smanjenja stope u reworku, u stopi grešaka, od požara;
 • Efikasan učinak ulaganja, proizvodnje i završnog nadzora;
 • Razumevanje sistematičnog pristupa procesima;
 • Obezbeđivanje lake procene, selekcije i praćenja dobavljača;
 • Obezbeđivanje utvrđivanja i raspodele nadležnosti i odgovornosti u preduzeću;
 • Obezbeđivanje poverenja u poslovanje preduzeća među kompanijama i potrošačima pružajući dokaz o poslovanju po Sistemu menadžmenta kvalitetom;
 • Služi da se osigura standardizovanje dokumentacija poslovnih aktivnosti (infrastrukture);
 • Stvaranje dokumentacije postaje standard kojim se evidentiraju poslovne aktivnosti (infrastrukture) preduzeća;
 • Stvaranje infrastrukture koja omogućava da se vode zapisi vezani za prethodne aktivnosti;
 • Vođenje redovne evidencije prošlih aktivnosti, omogućuje stvaranje novih proizvoda/usluga;
 • Omogućavanje pravljenja analize na osnovu podataka i statističkih merenja;
 • Korišćenje dobijenih rezultata analize za donošenje budućih poslovnih odluka;
 • Ozbiljno kretanje ka institucionalizaciji.

 

AQRA CERTIFICATION d.o.o. kao pouzdan partner, pomaže preduzećima da ispune zahteve ISO 9001:2015 standarda, unaprede kvalitet i efikasnost, i očuvaju konkurentnost.

Cena se određuje na osnovu podataka, koje ćete nam dostaviti u aplikacionom formularu.

ZATRAŽITE PONUDU i ZAKAŽITE SASTANAK