Opredeljenje rukovodstva

Dana, 30. januara 2015. godine preduzeće AQRA Certification d.o.o. je započelo svoju delatnost na polju sertifikovanja sistema menadžmenta kvalitetom i upisano je u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem : 21078972.

Ovu Izjavu daje najviše rukovodstvo preduzeća AQRA Certification. Najviše rukovodstvo preduzeća AQRA Certification čine akcionari preduzeća AQRA Certification i Upravni odbor preduzeća AQRA Certification.

Preduzeće AQRA Certification je na istoj distanci prema svim organizacijama čije su aktivnosti političke prirode. Preduzeće AQRA Certification je osnovano kao nezavisna i nepristrasna organizacija čije su odluke i postupci koji mogu uticati na sve sertifikacione aktivnosti daleko od svake vrste trgovačkih, finansijskih, administrativnih i drugih pritisaka. Ni jedna osoba ni organizacija ne može uticati na odluke i rad osoblja, Odbora, proveravača i tehničkih eksperata koji učestvuju u delatnosti sertifikovanja i sprovode ih u ime preduzeća AQRA Certification.

Preduzeće AQRA Certification nema nikakve veze sa uslugama savetovanja po pitanju uvođenja sistema menadžmenta i njegovog funkcionisanja, a predstavljanje ovakve vrste usluga je službeno i strogo zabranjeno. Ukoliko je klijent primio stručni savet, u pisanom obliku se utvrđuje i analizira od koga je potencijalni klijent dobio uslugu savetovanja.

Delatnosti i usluge će realizovati kompetentno osoblje u skladu sa zakonskim, nacionalnim i međunarodnim pravilima i standardima, a paralelno očekivanjima i potrebama klijenata.

Preduzeće AQRA Certification, čija delatnost uključuje izdavanje sertifikata, produžavanje, obnovu sertifikata, proširenje i smanjene obima, suspenzija i povlačenje sertifikata, preuzima na sebe autoritet i odgovornost za odluke koje se tiču sertifikovanja. Pored toga, preduzeće AQRA Certification omogućava Odboru za sertifikovanje da donosi potpuno nezavisne odluke koje se tiču sertifikovanja.

Najviše rukovodstvo preduzeća AQRA Certification je nepristrasno u svim aktivnostima koje se tiču sertifikovanja proizvoda i sistema menadžmenta. Najviše rukovodstvo preduzeća AQRA Certification će osigurati potrebnu obuku kako bi svaki zaposleni u okviru firme shvatio važnost nepristranosti.

Preduzeće AQRA Certification će redovno analizirati svaki sukob interesa koji bi mogao ugroziti nepristranost njegovog delovanja i omogućiti će da svaki zaposleni shvati tu analizu. Zahvaljujući toj analizi, omogućiti će da u svim svojim delatnostima bude objektivan.

Preduzeće AQRA Certification će se pobrinuti da osoblje koje je nadležno bilo za sprovođenje delatnosti sertifikovanja bilo za donošenje odluka to radi na način da ostane verno načelu poverljivosti, eksplicitnosti, odgovornosti i profesionalnosti i da pre stupanja u radni odnos pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potpiše Ugovor.

Preduzeće AQRA Certification, kao Telo za Ocenjivanje Usaglašenosti nije, a niti će biti deo neke ekonomske organizacije koja obavlja delatnosti vezane za dizajn, proizvodnju, montažu, raspodelu proizvoda koji su ocenjeni kao prikladni, a niti će biti deo korporacijskog tela koje obavlja ove operacije. U isto vreme, preduzeće AQRA Certification je potpuno zasebna organizacija osnovana na način da je nezavisna od bilo kakve konkurencije koju čine podizvođači.

Osoblje koje obavlja poslove administracije i ocenjivanja usaglašenosti ne može činiti dole navedeno:

  • Obavljati delatnosti koje se protive aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti i koje se protive nezavisnosti u donošenju odluka;
  • Nuditi ili predstavljati takve usluge koje mogu ugroziti poverenje u pogledu nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti. Posebno ne sme u poslednje 3 godine pružati uslugu savetovanja trgovačkim društvima i organizacijama po pitanju zakonskih neophodnosti vezanih za dizajn, proizvodnju, marketing i održavanje proizvoda ili procesa koji su u okviru sertifikovanja.

Ova situacija sprečava pružanje usluga savetovanja trgovačkim društvima i organizacijama nad kojima se sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, a u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina ili relevantnim standardima.

 

Pristup preduzeća AQRA Certification doo procesu sertifikovanja nije vezan za finansijski status klijenta, pripadnost nekoj organizaciji ili grupi, kao ni za broj izdatih sertifikata. Lična požrtvovnost osoblja sa ciljem konstantnog ličnog usavršavanja kako bi se sačuvao poslovni ugled preduzeća AQRA Certification i održalo zadovoljstvo klijenata pruženim uslugama, ponekad će biti neizbežna.

Usluge koje preduzeće AQRA Certification planira da sprovodi u budućnosti, biće ostvarene potpuno nezavisno od drugih usluga za sertifikovanje. Prilikom pružanja usluga , bazu će činiti načelo nepristranosti, nezavisnosti i poverljivosti.

Zahtevi standarda i propisa pomno će biti sprovedeni kako bi klijenti bili zadovoljni u punom smislu te reči i kako bi preduzeća AQRA Certification povećalo svoj ugled na nacionalnom i međunarodnom nivou, i u vezi sa tim će princip nepristranosti, nezavisnosti i poverljivosti prilikom predstavljanja usluga biti primenjen kao baza.

Sistematičnost zajedno sa principima nezavisnosti, nepristranosti i poverljivosti koje smo uspostavili na način da se nadovezuju na nacionalna i međunarodna pravila, analiza situacija koje bi mogle uzrokovati sukob interesa i druge stavke koje bi mogle biti izvor istog su jasno naznačene u našim dokumentima.

Preduzeće AQRA Certification kao sertifikaciono telo poseduje kadar proveravača koji će moći da odgovori na sve upite koji dolaze iz svih krajeva koji se nalaze u okviru granica Republike Srbije.

Svi zaposleni u preduzeću AQRA Certification (oni koji učestvuju u procesu sertifikovanja, proveravači i tehnički eksperti koji rade pola radnog vremena ili puno radno vreme) i svi članovi odbora primljeni su sa izjavom da garantuju da su i da će biti udaljeni od svake vrste trgovačkih, administrativnih i drugih pritisaka u svim svojim aktivnostima za koje su nadležni.


Vlasnik

Vehbi Ugur Oruc